Tổng kiềm trong nước nuôi trồng thuỷ sản

Độ kiềm là số đo khả năng trung hoà axit của nước, còn là khả năng đệm pH của nước, được đo lường bằng lượng axit cần thiết để chuẩn độ các bazo có trong mẫu nước.

Có 3 loại kiềm trong nước tự nhiên : HCO3, CO32-,OH

Kiềm từ đất : CaCO3, thường dùng H2SO4 loãng để chuẩn độ sao cho 1 ml H2SO4 tương đương 1 ml CaCO3 0,02 N

Tổng độ kiềm bao gồm tất cả độ kiềm HCO3, CO32-, OH, được đo bằng đơn vị mg/L CaCO3

Nước có độ pH < 4,5 ( khả năng chứa HCO3), dùng phương pháp phân tích thể tích, cho chỉ thị methyl da cam vào, mẫu nước chuyển sang vàng

Nước có độ pH > 8,4 ( chứa 1 lượng CO32- có thể đo được ), cho phenolphtalein vào mẫu nước hoá hồng. Ta chuẩn độ theo 2 bước để xác định phần đóng góp của các thành phần vào độ kiềm tổng cộng.

Độ kiềm đo tại điểm kết thúc phenolphtalein được coi là độ kiềm phenolphtalein.

Ví dụ : Mẫu nước hình thành từ HCO3và CO32-. Trong quá trình chuẩn độ đến điểm dừng của phenolphtalein, lượng CO32- sẽ dần chuyển thành HCO3 dưới tác dụng của axit. Tại điểm dừng, CO32- chuyển hết thành HCO3. Do đó, HCO3 có hàm lượng cao hơn so với khi chưa chuẩn độ. Nếu tiếp tục chuẩn độ, HCO3– sẽ nhận tiếp H+ và trở thành H2O và CO2.

Độ Kiềm Carbonate-Bicarbonate (CO32- và HCO3) trong nước mặt hoặc nước giếng được tạo thành do sự tương tác giữa CO2, vôi và nước trong khi nước mưa đa phần là nước axit do sự tiếp xúc lượng khí Carbonic (CO2) trong không khí.

Nguồn nước có độ kiềm cao đưa đến khả năng đệm và duy trì pH tốt vì có nhiều bazo để trung hòa axit. Khí CO2 là nguồn tạo ra axit chủ yếu trong ao nuôi làm pH giảm vì vậy khi độ kiềm cao thì khả năng trung hòa CO2 càng tốt.

Hiện công ty vật tư KHKT Thịnh Phát có cung cấp các sản phẩm của Aquasol có độ chính xác cao, kit kiểm tra nhanh tổng kiềm có nhiều thang đo để lựa chọn:

Mã sản phẩm Thang đo Số lượng test Giá nguyên bộ Giá mỗi test
AE-204 10-200,

100-2000 mg/l

as caco3

300 454,000 1,500
AE-214 5-100,

25-500 mg/l 

as caco3

300 499,000 1,60