Một vài loại muối khi nung nóng (nhiệt phân)

Tìm hiểu về một số loại muối khi nhiệt phân ( nung nóng )

Nhiệt phân muối là một quá trình hóa học của muối khi nung nóng hay còn gọi là NHIỆT PHÂN sau khi quá trình này xảy ra sẽ sinh ra một số chất khác nhau

Muối nitrat : Của các kim loại kiềm (Li,Na,K,…): Cho ra muối nitric và oxi . VD: 2KNO3 -> 2KNO2 + O2

Của các kim loại từ Mg đến Cu trong dãy điện hoá (Mg,Al,Zn,Fe,Cu,…): Cho ra oxit bazơ, khí nitơ đioxit và oxi

VD: 2Cu(NO3)2 -> 2CuO + 4NO2 + O2. Lưu ý:4Fe(NO3)2 -> 2Fe2O3 + 8NO2 + O2 (Sau khi tạo ra sắt (II) oxit, nó tác dụng tiếp với oxi tạo sắt (III) oxit).

Của các kim loại đứng sau Cu (Ag,Hg,Au,…): Cho ra kim loại, khí nitơ đioxit và oxi. VD: 2AgNO3 -> 2Ag + 2NO2 + O2

Theo : WIKIPEDIA